Termes i Condicions

Informació legal

CA’N PELLISSETA és la marca comercial de Guillem Ginard Sala, empresari autònom registrat amb NIF 18226175D i domicili social en Carrer Creu, 1A, 07630 Campos (Illes Balears).

Guillem Ginard Sala és el titular del portal web www.florscanpellisseta.com. Aquest portal té com a finalitat donar a conèixer el negoci i els serveis que ofereix, així com la venda de productes en línia.

Qualsevol incidència, reclamació, queixa o suggeriment referent al portal web, la venda en línia, els serveis prestats o la privacitat i el tractament de dades de caràcter personal haurà de comunicar-se a través de l’adreça de correu electrònic info@canpellisseta.com o dient el telèfon 971650317.

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquests termes i condicions tenen com a objecte regulador l’ús del portal web www.florscanpellisseta.com i les relacions comercials en la venda en línia i les relacions comercials en la venda en línia a través d’aquest portal entre l’empresa i els usuaris.

Es consideren usuaris aquestes persones que accedeixin al portal. Es consideren clients aquells usuaris que realitzin transaccions comercials de compra de productes de la botiga en línia del portal.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquests termes i condicions per a la venda en línia serà a Mallorca.

Normativa aplicable

Els presents termes i condicions han estat elaborats de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i altres lleis complementàries, així com quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

Totes les qüestions relatives a la gestió que CA’N PELLISSETA realitza sobre les dades de caràcter personal dels seus clients, quedin degudament regulades segons el nou Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i altra normativa que li sigui aplicable. En l’apartat DADES PERSONALS trobarà tota la informació referent a la política de protecció de dades de caràcter personal.

Per a les accions de compra-venda de productes a través de la botiga en línia de CA’N PELLISSETA emmagatzemarà la informació relativa al procés de compra-venda per un temps màxim de 48 mesos.

Aquestes dades només s’usaran amb finalitats comercials, per a la gestió, informació i cobrament de comandes, així com l’enviament d’informació comercial d’interès si s’autoritza.

CA’N PELLISSETA garanteix la qualitat del servei contractat a través del portal web www.florscanpellisseta.com. Queden garantits tots els drets legalment reconeguts als consumidors i clients. L’incompliment dels termes i condicions podrà donar lloc a la devolució dels productes per part del client.

Usuaris i clients

L’usuari haurà de respectar en tot moments els termes i condicions establerts en el present text.

D’aquesta manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Tota la informació facilitada per CA’N PELLISSETA a través del portal web és de la seva propietat. Com a informació pública es podrà utilitzar sempre que no es modifiqui el contingut ni es desnaturalitzi la informació. S’haurà de citar com a font de la informació el nom de la marca CA’N PELLISSETA i l’adreça del portal web www.florscanpellisseta.com.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a CA’N PELLISSETA o a tercers a causa de la informació que faciliti.

L’usuari s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. En cas que es produeixi algun error durant el procés de compra a enviar les seves dades aquests podran modificar-se a través de l’apartat Compte de la botiga en línia en el cas de donar-se d’alta com a usuari o contactant amb CA’N PELLISSETA a través de l’adreça de correu electrònic info@florscanpellisseta.com.

Queda totalment prohibida la revenda a tercers dels productes adquirits a través del portal web.

Registrar-se com a client per a realitzar una compra és opcional. Es pot realitzar una comanda sense necessitat que les dades personals quedin emmagatzemats en un compte d’usuari. Registrant-se en la plataforma de compra rebrà via correu electrònic i amb justificant de recepció, nom d’usuari i contrasenya. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d’això es puguin derivar.

CA’N PELLISSETA es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a la botiga en línia i / o portal web d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

 

Comandes

Per a efectuar una compra el client pot donar-se d’alta en el nostre portal web www.florscanpellisseta.com 

o realitzar la compra com a convidat (Sense registrar-se), facilitant en tots dos casos diferents dades de caràcter personal necessaris. Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el portal web www.florscanpellisseta.com en el moment de la compra.

Els preus estan expressats ​​en Euros i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total de la compra i s’indicaran en la comanda abans de la finalització d’aquest.

Entre les dades a facilitar haurà de constar l’adreça de lliurament i les dades de facturació (nom complet, NIF i adreça de facturació). L’adquisició de productes ha de fer-se a través de l’activació del botó «Pagar» que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total dels presents termes i condicions amb anterioritat adquisició dels productes, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en el clausulat dels termes i condicions amb posterioritat.

CA’N PELLISSETA remetrà al client, una vegada acceptades de manera expressa els presents termes i condicions, justificació de la compra efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans que es compleixin 24 hores de la compra.

CA’N PELLISSETA l’informa que arxiva els documents electrònics en els quals queden formalitzades les compres per un temps de 48 mesos.

El client podrà efectuar el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant TPV virtual a través de la plataforma de lloc segur per a pagament en web Redsys.

 

Lliurament

CA’N PELLISSETA posarà els mitjans necessaris per a assegurar el transport adequat perquè els productes arribin a l’adreça de lliurament del client en bones condicions. El client registrat podrà trobar els detalls de la comanda en l’apartat «Historial de comandes» dins de la secció «El meu Compte».

Les comandes de compra es produeixen i preparen per al seu enviament a l’adreça de lliurament que el client sol·liciti o per a la seva recollida local. El preu del lliurament no està inclòs en el preu del producte. Apareixerà en la informació del producte, una vegada es vagi a realitzar la compra, especificat el preu de l’enviament.

CA’N PELLISSETA es posarà en contacte amb el client abans de realitzar el lliurament per a assegurar l’èxit de la comanda. Si el client no rebés la comanda en el termini indicat o si rep algun producte en mal estat o algun producte no sol·licitat pot posar-se en contacte amb CA’N PELLISSETA a través de l’adreça de correu electrònic info@florscanpellisseta.com o trucant al telèfon 971650317 perquè resolguem la incidència al més aviat possible.

CA’N PELLISSETA no assumirà cap responsabilitat per retards en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui responsabilitat exclusiva del client (per exemple que el paquet no es pugui lliurar per absència del client).

Així mateix, CA’N PELLISSETA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament no pugui efectuar-se pel fet que les dades de lliurament siguin erronis o incomplets. En termes generals, i d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent, CA’N PELLISSETA no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats ​​al client siguin causats ​​per motius aliens a CA’N PELLISSETA.

En cas de facilitar dades errònies o en cas d’absència en el moment del lliurament sense possibilitat de realitzar el lliurament a un tercer, immediatament es programarà un segon lliurament. Si aquesta tampoc s’ha pogut realitzar, s’avisarà al client perquè aboni les despeses d’un tercer lliurament.

Horaris i dies de lliurament

Sempre que el producte estigués disponible, CA’N PELLISSETA garanteix l’enviament a domicili o lliurament local de la comanda en un termini de 24 hores si la confirmació de la comanda es rep entre dilluns i divendres, i un termini de 48 hores si es rep en dissabte, diumenge o festius.

Per a dates festives assenyalades com per exemple Sant Valentí, dia de la mare … Els encàrrecs s’enviaran en un termini de 24h, encara que siguin dies festius. En cas d’existir algun problema amb l’estoc de flors fresques o plantes, se li comunicarà al client el nou termini de lliurament.

Dret de desistiment

El dret de desistiment consisteix a cancel·lar una comanda i rebre una devolució de l’import abonat pel servei o producte del qual es desisteix. Això és diferent a les devolucions per incidències com a tares o fallades en l’enviament imputables a CA’N PELLISSETA.

Ha de saber que no és aplicable el dret de desistiment en la compra de productes peribles com les flors fresques i plantes, que no són susceptibles de devolució. Els productes no peribles si són susceptibles de devolució (gerros, veles i altres productes de decoració).

El client té dret a desistiment i cursar devolució de productes adquirits, en un temps màxim de 7 dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El producte haurà d’enviar-se a CA’N PELLISSETA, a l’adreça Carrer Creu, 1A, 07630 Campos (Illes Balears), juntament amb l’albarà de lliurament de la comanda. Pot realitzar la devolució total de la comanda, o parcial, d’alguns dels productes adquirits. Per a anul·lar o desistir d’una comanda realitzada el client ha de contactar amb CA’N PELLISSETA a través de l’adreça de correu electrònic info@florscanpellisseta.com o trucant al telèfon 971650317.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logos, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts en el portal web www.florscanpellisseta.com corresponen en exclusiva a CA’N PELLISSETA o a tercers que han autoritzat la seva inclusió.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals creacions, marques, logos, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través del portal web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. CA’N PELLISSETA no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a client.

 

Modificació dels termes i condicions

Els presents termes i condicions estaran vigents durant el temps que estiguin exposades en el portal web www.florscanpellisseta.com, de manera que, quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents condicions deixaran d’estar vigents, sent els nous termes i condicions els que passin a regular l’ús del portal web. Els termes i condicions es mantindran en vigor fins que totes les obligacions definides en les mateixes hagin estat complertes íntegrament.

CA’N PELLISSETA es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment els presents termes i condicions. En tot cas, qualsevol modificació, revisió o actualització dels presents termes i condicions no afectarà les comandes realitzades amb anterioritat a la data de publicació en el portal web de les noves condicions, que es regiran per la versió dels termes i condicions vigent en el moment de la seva acceptació pel Client, tret que per Llei o decisió de les autoritats competents CA’N PELLISSETA hagi d’efectuar modificacions amb caràcter retroactiu, i en aquest cas, els possibles canvis també afectaran les comandes que el Client hagués efectuat prèviament. En cas de no estar d’acord el client amb alguna de les clàusules dels presents termes i condicions, haurà de comunicar-lo a CA’N PELLISSETA, amb anterioritat a la seva acceptació, mitjançant correu electrònic a l’adreça info@florscanpellisseta.com

En cas de ser acceptades per CA’N PELLISSETA les modificacions proposades pel client, s’enviarà electrònicament al client unes condicions particulars que incloguin els canvis acordats.

 

}

Horari

Dilluns a divendres:
9h – 13h / 16:30h –  20h
Dissabtes: 
9h – 14h 

Ca'n Pellisseta

Carrer Creu, 1, A
07630 Campos
Mallorca